Zadania Rzecznika

Zadania Rzecznika

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW REALIZUJE ZADANIA POLEGAJĄCE NA:

  1. Zapewnieniu bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. Występowaniu do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  3. Wytaczaniu powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowaniu za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
  4. Współdziałaniu z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony konsumentów;
  5. Działaniach o charakterze edukacyjnym;
  6. Składaniu wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  7. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
  8. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika;
  9. Wykonywaniu innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych: ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – w przypadku skargi konsumenta dotyczącej nieuczciwej konkurencji, mającej wpływ na interes konsumenta; ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – w przypadku skargi konsumenta dotyczącej produktu niebezpiecznego dla zdrowia i życia (wypadki konsumenckie).