Rejestracja

Rejestracja Stowarzyszeń Zwykłych
Wymagane dokumenty:
I. Wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego.

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

1) regulamin działalności określający:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę,
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:

 • tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,
 • kompetencje,
 • warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:

 • tryb jego wyboru,
 • uzupełniania składu,
 • kompetencje.

2) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby);
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
5) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.
Uwaga!
Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
II. Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków).
Opłaty:

 • Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie.
 • Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 złotych

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Termin i sposób załatwienia:

 • Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.
 • Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
 • O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393),
 • Ustawa z dn. 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),
 • Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku gdy Starosta Kamieński nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
 • Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Pliki do pobrania:

Rejestracja Uczniowskich Klubów Sportowych
Wymagane dokumenty:
I. Wniosek o wpisanie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego.

Zarząd klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, wraz z załącznikami:

 • statut uczniowskiego klubu sportowego,
 • lista założycieli (minimum 7 osób) zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami o utworzeniu uczniowskiego klubu sportowego, uchwaleniu statutu oraz wyboru władz klubu,
 • informacja o adresie siedziby uczniowskiego klubu sportowego.

Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu.
II. Wniosek o zmianę danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych (np. zmiana statutu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków).
Opłaty:

 • Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych nie podlega opłacie.
 • Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych na wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

 • Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.
 • Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
 • O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.) – ze szczególnym uwzględnieniem art. 4,
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, 1923),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku gdy Starosta Kamieński nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia uczniowskiego klubu sportowego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
 • Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Pliki do pobrania:

 

Rejestracja Klubów Sportowych
Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpisanie do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej działającej na terenie powiatu kamieńskiego.

Zarząd klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z załącznikami:

 • statut klubu sportowego,
 • lista założycieli (minimum 7 osób) zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami o utworzeniu klubu sportowego, uchwaleniu statutu oraz wyboru władz klubu,
 • informacja o adresie siedziby klubu sportowego.

Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu.
II. Wniosek o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych.
W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji klubów sportowych (np. zmiana statutu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków).
Opłaty:

 • Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych nie podlega opłacie.
 • Wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych
 • na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 złotych

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Termin i sposób załatwienia::

 • Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji klubów sportowych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.
 • Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
 • O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.) – ze szczególnym uwzględnieniem art. 4,
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, 1923),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku gdy Starosta Kamieński nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia klubu sportowego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
 • Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Pliki do pobrania:

Miejsce złożenia zgłoszenia:
Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski
pokój nr 11B,
tel. (91) 38-20-483, fax. (91) 38-20-483
godziny przyjmowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym
Informacje ogólne:
Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczona zdolność do czynności prawnych, mogą należeć  do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.

Zakazane jest tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.

Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie stanowi inaczej.

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

 • wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad innymi stowarzyszeniami.

Tworzenie stowarzyszeń:
Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.
Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.
1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:

 • zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej;
 • strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej;
 • organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania;
 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.

2. Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania.
3. Jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:

 • warunki, które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną;
 • zasady gospodarowania majątkiem;
 • sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu;
 • szczegółowe zasady likwidacji.

4. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie terenowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd stowarzyszenia.
5. Terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki.
7. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia. Do likwidacji przepisy art. 36 i art. 37 stosuje się odpowiednio Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
Rejestracja stowarzyszenia:
Zarząd składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru władz stowarzyszenia, a także informację o adresie siedziby stowarzyszenia.
Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu.
 
Druk formularza wniosku i druki załączników dostępne są w sądzie, można je również pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.
 • Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej jest wolne od opłat sądowych.
 • Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu zmian statutu do KRS po stwierdzeniu, że są one zgodne z obowiązującym statutem.

Jednostki terenowe stowarzyszeń:
Terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki oraz doręczyć statut stowarzyszenia. Stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.
Nadzór nad stowarzyszeniami:
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i jednostek terenowych posiadających siedzibę na terenie powiatu kamieńskiego sprawuje Starosta Kamieński, zwany dalej „organem nadzorującym”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393),
 • Ustawa z dn. 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).

Miejsce złożenia zgłoszenia:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Królowej Korony Polskiej 31, 70-485 Szczecin
tel. (91) 42-24-999
godziny przyjmowania:
poniedziałek 9:00 - 16:00
wtorek - piątek 9:00 - 14:45
(przerwa 12:00 - 12:30)