Remont odcinków drogi powiatowej nr 1032Z pomiędzy miejscowościami Stuchowo i Golczewo

Przedmiotem zadania jest remont odcinków istniejącej drogi powiatowej nr 1032Z pomiędzy miejscowościami Stuchowo i Golczewo, o łącznej długości odcinków 1801 m.
W ramach planowanego remontu przewiduje się wykonanie frezowania nawierzchni jezdni na całej szerokości wskazanych odcinków, ułożenie w niektórych miejscach warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC16W, ułożenie geosiatki z włókien szklano-węglowych w celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11S, grubości 4 cm, na całej długości i szerokości wskazanych odcinków. Planuje się także dostosowanie istniejącego, wyniesionego przejścia dla pieszych, w Ciesławiu, do nowo ułożonych warstw bitumicznych, z wymianą na nowe krawężników i kostki betonowej oraz odtworzenie oznakowania poziomego przejścia. Ponadto planuje się wyrównanie i humusowanie poboczy gruntowych przy remontowanych odcinkach.

Planowany termin realizacji: grudzień 2023 – wrzesień 2024